Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторіврозділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Нові матеріали і технології в машинобудуванні публікує 2 типи матеріалів:

– розширений огляд;
– короткий огляд.

Розширений огляд

Мета такого матеріалу – генерація нових ідей, навіть фантастичних! Це означає, що матеріали не повинні бути вичерпними, але обов'язково повинні мати нову авторську ідею, тільки сформовану на основі критичного аналізу останніх досягнень у вибраній дослідницькій області.

Рукописи, що подаються в даний розділ, повинні містити не більш 10 сторінок тексту (не більш 4000 слів). Матеріал повинен бути роздільний на відповідні розділи і вміщувати не більше 10 зображень, що ілюструють ключові моменти огляду.
Крім того, матеріал повинен супроводжуватися резюме (100-120 слів) ключовими словами (4-7).

Список джерел, що використовується повинен включати не менше 10.

Короткий огляд

Мета такого матеріалу – дати загальний огляд в конкретній області досліджень. Цим самим автор дає можливість самостійно визначати найперспективніші напрями досліджень в конкретній області.

Рукописи, що подаються в даний розділ, повинні складати 3-7 сторінок тексту (не більш 2500 слів), розділені на відповідні розділи і повинні вміщувати до 5 зображень, що ілюструють ключові моменти критичного аналізу і пропоновану автором ідею.
Крім того, матеріал повинен супроводжуватися резюме (50-100 слів) ключовими словами (4-7).

Список використовуваних джерел повинен включати 5–10.

Такі статті також дають можливість іншим авторам використовувати дану статтю для підготовки своїх власних наукових праць.

 

ПРАВИЛА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ

1.   Визначте тип статті:

– розширений огляд;
– короткий огляд.

     та оберить необхідний розділ журналу

2.  Перешліть матеріал для розгляду в редакцію
–  скориставшись on-line формою подачі на сайті
Всі етапи публікації матеріалів (рецензування, редагування, верстка, коректура) супроводжуються електронними листами.

3. Оформлення тексту
Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифту – 14
Поля – 20 мм
Інтервал – 1,5

Приклад:

Іванова Л.Х., Колотило Є.В., Калашнікова А.Ю.
(НМетАУ,  м. Дніпропетровськ)
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЛІГАТУРИ ДЛЯ ВИЛИВКІВ

E-mail: confa_foundry@ukr.net

 

Анотація (мовою статті)

…………………….

………………

Ключові слова (мовою статті): СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА

 

Назва статті (англійська мова)

Анотація (англійська мова)

…………………….

………………

Ключові слова(англійська мова): СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА; СЛОВА

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Текст. Текст.

 

Література

1.

2.

Відомості про автора(ів): (шрифт Times New Roman 10, полуторний інтервал)
ПІБ: Іванов Іван Іванович
E-mail: ivanov@ivanov.ua

4. Структура статті
Зверніть увагу, що матеріал, що подається в редакцію, повинен бути строго структурований. Розділіть його на чітко визначені розділи. Кожному підрозділу повинен бути даний короткий заголовок. Кожен заголовок повинен починатися з нового рядка.

Заголовок
Заголовок матеріалу повинен бути коротким, інформативним і повністю відображати сутність наведеного в матеріалі дослідження. Оскільки назви часто використовуються в інформаційно-пошукових системах. Уникайте використовування скорочень, абревіатур і формул в назві.

Анотація
Анотація повинна стисло висловити мету дослідження, основні результати і основні висновки. Анотації часто представлені окремо від статті, тому вона повинна давати повне уявлення про дослідження, наведені в статті.

Ключові слова
Ключові слова повинні бути унікальними для даної статті. Використовуйте словосполучення для повнішого опису дослідження.

Відомості про авторів
Вкажіть ПІБ всіх співавторів, місце роботи, контактні дані для кожного із співавторів.

Контактна особа
ПІБ і контактні дані автора, який вестиме всю кореспонденцію з редакцією.

Вступ
Розділ повинен містити мету роботи і дослідження. Уникайте докладного опису літературного огляду.

Матеріали і методи
Матеріали і методи повинні бути наведені настільки детально, щоб можна було їх відтворити. Методи, які вже були опубліковані, повинні бути приведені у вигляді посилання. Описаними повинні бути тільки внесені зміни.

Експерименти та результати
Експерименти повинні бути представлені настільки детально, щоб можна було їх відтворити.
Результати повинні бути чіткими і короткими.

Висновки
В даному розділі необхідно стисло привести основні висновки за дослідженнями.

Список використаної літератури
Всі посилання повинні бути оформлені згідно Бюлетень ВАК України, №5, 2009.

Цитати в тексті
Будь ласка, переконайтеся, що всі посилання наведені у тексті присутній в списку використаної літератури (і навпаки).
Неопубліковані результати указувати в списку використаної літератури не рекомендується, проте вони можуть бути згадані в тексті.

Рисунки
Всі рисунки, які наводяться, повинні мати супровідні підписи, які стисло і інформативно описують суть рисунка. Підписи до рисунка повинні пояснювати всі символи і скорочення, приведені на рисунку.
Всі написи на рисунках повинні легко читатися і відповідати розміру шрифту 14.
Всі рисунки повинні супроводжувати посиланнями в тексті (наприклад, рис. 1 і т.д.)

Таблиці
Будь ласка, наводьте таблиці як редагований текст, а не як зображення.
Переконайтеся, що дані, представлені в таблицях, не дублюють результати, описані в тексті.
Всі таблиці повинні супроводжувати посиланнями в тексті (наприклад, табл. 1 і т. д.)

Математичні формули
Будь ласка, наводьте математичні рівняння як редагований текст, а не у вигляді зображень.
Формули повинні бути представлені в редакторі формул MathType.
Всі формули, приведені в тексті, повинні бути пронумеровані.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.